Skip to main content

Full text of "Orsaken, dar dorch de hochwerdige in god Eddelen, Wolgeborn, Erwyrdige, Ernnvesten, Gestrengen, vnde Ersamen, Bisschoppe, Prelaten, Herren, Ritterschop, Steder, vnde gemeyne jnwoner des Köningkrykes, to .denmarken ere plichte, huldinge vnde manschop, Köningk Christiern vpgeschreuen, vnnd den Dorchluchtigesten Hochgeborn Försten vnde Hern, Hern Frederyke hertogen to Holstein. etc. to erem Könige wedderummb öuer gantz Denmarken erwelet hebben"

See other formats


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 198 4° copy 1) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 198 4° copy 1 ) 

. -. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) t 
§ Otfafetn/ öar« »tarnt? bt Muitrtagf m natr, 

C^elmAWgebow/CBrwp&tgeV (Briv 
pe|?en/(6e|ftcngen/x>nt>e (£ifa* 
roen/^Ötffcboppc/ pieUw 
tm/Dccren/Ktttw 
fcbop/ötcfcer/ 

mtynt 
jnwone* 
fcte ÄontngrV 
epree/toSDemnatfe 
crc pltcbte/bul 

inaiv 
fct?op/Äo* 

t>pgef<^Kuen/tmb 6ert 

bom.f oijfcn t>n Dem/Dem Jre> 
betyfc bewege toi>l|?em»*c.tc> crem Könige * 
twei>fccct>mb oiter 0aim JDemnatf e eroelet t? ebbeV 

4 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy l ) Clen *>nb «wem iflXcnOfoifiifon/fot 
(?en/(Öet|fltcr*t>nb wectltcf/cßwuen/Jd 
l?cw/Kittcrn/>öoigcrmct|?crn/^tj5tl?« 
men/&aebtmanen/8>d?ulten/ £)ogebe 
plegeten t>nbe beueU?ebberen/^Bo:gecfi 
vnb gememten/bet Cantfd?op t>nb @te* 
be* jnwonernXBmbeben H>p$5nXd?oppc 
Dc^op/PjKlate/Kittafd?op/ Stebec 
Cef alle v>nbe jflt'fc (nwonec bes Ktjf ee JDenmatfen A>nfe w>?U 
lige/fwntltfe benlfe/gwtc/gtmlt/gnabe x>it alle gwbr» Dod?n>ec 
btge|?m/2Dotd?lucl?rfge(?m/Doct?gebom/ (Etnurbigcn/ TOol/ 
gebom/ (Brent>ef?en/ Dod?gelewn/(Erbarn/(Brfamen \t)pfeti 
snb twftcbttgen/gnebigen l?etn/leuen (wnbe t>nb befunbemn» 
3b I* xmfee w:l?openft allen dptffttftn &omngrnfen/ .f otjfav 
bomen/Canben wbegemetnten/genodrfam openbat t>n funu> 
IDar (n ber eiligen Cri|?enl?ett/eyn metfUdr betomet&omngfr 
rjfe> mptnamen 2Denmatfen/gdegm/n>elrerbeueuen anbem 
Äonuigfryten mpt aller fonwghtf en äueric^ett/^erltc^eif/wt^ 
5 pu'nge/bo*d> vele lange bcrgeb:ad>re ja* becniabet t>nb gefrpet 
0cwefen/t>nb nocl? }6/alfo/baf/bar(ulflTeÄonmgFryfet>nb be6 
ewelte erro:en Ädmnge/np/}emge wettufe oumdppt t>nb bec 
fcfyop etfennet.Jö od? ro allen erben bat (EmebtfTcboppen/^ü/ 
fd?oppen/Decfcboppen/p:elaten \wbeKirterfcl?op/fry x>n opett 
ge|?an/na geboilif er twepbmge ecee l?oge|?en xw|?anbee / rijo 
cro|?et>nbet?eplbe6 Komngfcyfevnbe gemeinen t>aberlanbed 
cynen Kom'ngb *>nb l?eren/bo*d? welfeced «geringe /euenbtlbc 
tmbe lepbtnge gebadete Äontgrtpre jn atpltfcr fem'nge t>n oibe/ 
mnge/nad> frnem gefetyeuen tecbten/toueltfem gebmef t>nb g< 
ttKmfyeit n>o n;o|iUret tonberbolbtnge bet armen xmberbwcfeteii 
mrnfcfym/befcbetmtnge webewen xmbtxotyfcn/eymn &omg* 
ro etwelen/welfec je \mb je l;er t>an ambegvnne er|?ee anfetunge 
vmb ootfamelmge ftä? mrtgebo:ltf en eben t>nbe pltcbten/ \oelgc 
na wen Äomgrtyfen t>om>ant trefft moten mafen.&nb wotool 
m& alle öttnbe Mb Kebeaywo bowen angetoget/frr vn opeti 
6 V Ä «effan wete/bat na affgange bee <Ötotl?med)rfgen foifan tmbe 
beten/Detn >t>an&/tt>anbage$ Kornngee to iDenmatcren.*c 
l>d?lotteltf et gcbecbmpß epnen Äontngb na xwmogbe olbet 
^ betgebtad?te (sjtyett free Kpfce to 2Denmatfcn xmfee geuallenö 
% bebben mögen fefen x>nb etwelen.Bo l?cffc t>ii6 bod? be &omg* 
9i*6» itfc 6ogct/gered?ttd?ctt/gromiobicl7ctt/guotcl?ett x>nb mübe bec 
Boninge toiDenmatfen/fo t>tt? bem buf* toDol|?cm t?etfome/ 
beweget/jn \>o*bapemnge/jb fcbolbe &omng Cti|netn/ Boniej 
Eobane fone/wb bmÄomngfbtfent>ot|?appen fynee gtott>a# 
bet* Bomngf Ctt|ttetn,Oef frnet Äomngflyret wetben x>abet* 
wU &omng* Johanne mebt getteben/funbet tarnet nad? etem by 
Ȁ fpel t>nb euenbylbe getegeett bebbenA>itb betbatuen/wy gemeW 
to« ten f omngf Ctt|tt'etn ben anbeten/by ttjbt t>nb leiten fynet 
' fÜn Ufot bod?eit »abete/fo mngöd?«»* tl?o eynemÄo mnge xmbe 
Deren ouet ganfc IDenmatfen gef oten x>nb etwelet /bat Dp |yct 
oef fyne JoilMe'botd^uefeticbetr myt eben vnbe pUd?tm/ be t?e 
Inffltfcn to (ßabe t>n ben fliegen gefwoien/ben C^ebiffebop; 
tfcdfaoppm/Detfcbafften^ 

(ßemevmen tulgeroeltee Äontngetyfce befftwwant gemate/ 
(tt weifen »olgenben atttfelen fulfee lubee/ »nbet t>elen anbete» 

5 

S baUgenfafencecl?t^eifmx)nbex)OJmeten- 

I €2lUe pumlegta bet Wcboppc/ptelaten Wi <Öe#fen benec 
JS San taWn ^ cwm ™ tt0t 

7t ^^^i^^m^ Ximmmt -£ be* Kyfe* 
Kebec in ecen/ernen jbetn nad> fynem State tmb ©tanbe 

0 Intern ttSSbrt imftÄtec tofptaf e n> CBrftebi(rd?oppen/ 
#"* ^tfleboppen ebbet pielaten betDtUtgen f etf en ebbet etej tatet/ 

^ S ItemDebben *>y ebbet vnfe^inprtS^1«ntflcrUj tofpwfc to &0# ■ lemanoeo van oet&ttterfd?op/l ? e ftrte jn oe<* KtfccKaoe/eeoet 
ntc^r/fo fdjolcn oen fulfltctt anfpiefcn / t>ot oem gcmeyneit 
&rfcß Kaoe.jfo f> t>mb lanbt/gubt/ eooee anbete faren/ nwoe 
geltfawjfe alfe rop pltä?ftcfr f>n/e?nem jfltfcn f>nc6 redeten tl?o 
twl?elpai*2Üfo fd?olen voy od? fd?ulord? frn emem f oern oeö 
2\tfee Kaoeoce rechten to rc>eroen/t>no t>p epnee jflifen rofpja^ 
f e/|n red?tc anmwotto geuen/£>no wat x>an oee Kvree &a6e 
ro rechte etfennet/oem fiflfften *>olge oon/t>no nttfjt in vtignatä 
•Äimcmcn/oflt jemant t>mb f>n red?t fpttcfc eooer fo:oett. 

MXOy fcl?^cno(rfun6c^o)6cl/nocl?\)mböwn|?e^gawc/^ 
armen alfe 6cm rjf en/oem wl?lenoer alfe oem jmwner ced?t pte 
genwioe^cucn» 

gTYDp fehlen oct nernen Ätrjd? anflan / ebbet wfylenoefd? ftu» 
gefnoltf |tt bat Kyfe »otcn/fimoe* oee ganemenKyf ee Kaoea 
fiilbojo \>n&et>oitt>pUt'3uncte. 

STTOr ffyolen rnifc b:eue vnb KSele/of v>nfee leeren habere &o\ 
jol?ana bleue \>noe regele by fullenfamener maety \)0ibcn/ mb 
fynt xoytUft fct?ult betalcn» 

S"2Dc munte fr *°? muntmbe voctben/föal $ubt t>noe weroteb 
fyn/tm mutet genod? ooen x>oi eynen tinfaen gölten» 

S" 3tem YD? Cttfu'ern.*c*i>oipUd?ten »ne/alle rnio ffltl e amfete 
©e fweten fctyolen oen inwonernoee Kjf e6 IDenmatfen \m 
ttoiroecren »cftltcP tl?o I?otoen/ fo reol alfe oe jnroonet febulotd) 
| yn fd?olen to tyoloen ere fottlomge v>no manfd?op* 

gXVpibwwßW** mbbctbüffcvotQefctyeuc amfeloonoc/ 
vnbc x>ne> x>an oee Kyf ee Kcocm neynetkye toye tlyo betrettnae 
xmoemyfen laten(oat (&obt toylk twl?ooen)|b fd?olen aUe bce> 
Krtce [nwonet br eren x>nbc eybtn tmweUtf bat to Ijelpe fnlfce 
ajftoweten/imo bat mit cte evoe/pltd?t/bulomge x>n manfebop 
(fo fe M6 ooen fcbolen)md?r \?o:b:ofen l?ebbcn» 

IT «Ort ^clen anbern x>nbt meren amfelen/ oe \>mb f oitewrüert 
werben all?n vnoedaten 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) bat oucrfa frne &.\»#p (Ulfe gefroren Acntel d?o meccc/ 
gcorec/ÄomngrltT et ooset/otf l?ann>*utnge cct|tlicec o:oemnge 
gece^et onfce bcgcrtct? gtmaftt ccwfce. ©o t^ebbett n>p oogt?e/ 
wegl?e/x>n w>pfcgefocl?t/oat cme oe 2Doid?lucl?ttgepe Jrojjunnc 
StUKot (Blwbet/wb Äcwngfltcl?ein (tarne l»cr Drtpamfd?em 
Kyfc entfpmngen/ett3el?ectogynne tl?o C>ef?eccrjct\*c* ehf t>ov 
mt?alet twbe wncucoet wwoen }6,Deooai vo:t?apet/frnc Ä.co 
fctyoloe ookI? anccptunge tmoe xwmam'nge alfe cvnec CE^belcit 
^ogenmfe|ten&omgtnnen/De oac x>rt? 6 Scan (£ooelem blooe 
l?ecgetamen/c>acto jn bemtc^cttige becgcoten mecfltcen tyogbat 
acrfechf en v>n6e Äomngfltten ©wegecfcl?op to aller cl?n|tlifcc 
f omngr*Ucet boga/guoicljcit \>n^> Kegunaite (jn beweget w>ot> 
fc>en.©o l?efft ftcf i>ocb fvnec &o.w.gemcVe/t>anftunöt/nacb an 
fangenec fcone >n bttrccr?eit/t)?ianntc/gracl?cir/t>n blotgyttctyeu 
iwanoect x>nb geteect.IDat cop ood? rt|d>t jn gemote efcoet meyt 
mnge fvne Bo.ro.to jmel?enc*e/e&c»ec jmuetece/funoec allene t>tt> 
geotec l?ogl?ec noeu>/ onoe wwfannge tl?o bejebeemmge onfec 
cce(2Dac tl?o top genotbianget coolen) gefd?icuen onbe ecopent 
iwllen Ijebbe/bacouectt)? openbac piote|teten onb tugen. Sun 
oec oe trutee mio geloffte/fo l?e oec (Bobelen2Dogentntejten&o 
m'gynnen geoan/jn twgetmfie ge|?ellet. (Em fct?enrltcl? olt bo£e 
beendiget fcomet ropff Qybiaty genant/be ftcf allet 6oget\?n 
fdjemeoe entblctct/to »ntuety begeridyece eygl?en ftnt t>n body 
cecpio|ttmeect/fynec(l:bbelen Äonygmnen vnbe genitalen jro 
©tate/ötanbe/leuen/onbe Kegtmente ooigetbogen/et oct x>ct 
allen Kebern bee KtP ee/bat Kegtment ouec alle IDennmatren 
jn be tyanbt gesellet. &tl? welfecec twroaltunge tmbe beuele wie 
georee moibe/boetflege/ oneeetyte x>o:o:belunge/ ouec l?al6 t>nbc 
gubtervoaffen* 

jjT£>nb wo wol ece Konrngtltre gnabe/be roy alletvbt/üoi ttnfe 
Somngynne \onbe(öebeberriine l?olben/v>nbe noetymate bebbe 
wvllen/offhnaleboJc^beCEcbacnJcuctJen 21nna Dolgeajen/ 
ccec &.g.l?offme(?erpnne ccpimecr/ecen l?ecen vn gemal?cl jrunt* 
ltc£d?ocrroanen/panfulrem lafferlifcn leuenbe/ rocktet ban 

»1 Crtftltf en cltTcn (fanbe/funberltcf *o*w.mcl?t cpget ebber «mct 
äff toltanbe.eo balbe onere fulfee jn t>ot|?ant beeÄomngea m 
bee olbcn roytte* gefamen.eo je be ftilffteerbare jruroe omb 
fultf cbutfltcf ermanent/ erbarmeltf/ onuotfcl?ulben6 oan crem 
ampte/oef od? bem Kpf e elcnbtd?ltcf vorteilen onbe ooqaget/ 
Alle erer gnbeeconbel^aiie entfettet Worten* 
f&ergelpfmotf ben (Erbarnonbe *>ef?en 'fcoibern Cef (Ten/ 
pmb bat l?e t>an frner *&roM*ulbt$et/alfe I?c66c fec gebad)' 
ten erbiccl?ten 2Docl?ter royt bofer ootgtft ooigeue/bee l?e bod) 
x>nfct?ulbtct> bef«nben/oan bem gemeinen Kpfee Kabe / frnee 
tofp:afe lebbicl? onbe frp erfant/erbatinufen to fml?a onbe l?onc 
bee zDcnfc!?en 2lbel6/op logent?a(fttge bcrtcljttnge bee fc^entl^ 
feit rorucecntljeiicbenlatett* 

§"£>nb wotooloef frne &o*ro. ernen großen apenbaren frti<t? 
toebber frne gebane (£pbe / oef onnfen willen onbe roeten fegen 
öroeben cewecret/bcnnocl? op bat jo frne Äo.w* onfer getntroc 
gemote/frne f eperfenen onbe namen tl?o erneuen/ frne gebebe 
ro oo:ro?bai/frcmebe Hatten onbe &ontngrrpfe frner geroalt 
onberbamcl? onb gel?o:fam tfoo mafen/ mochte x>oimerfen»©o 
l?cbben rop otf alle onfer Itjff onb gubt/lanbe onb lube/f n grote 
varc gefettet / eynen &rtd? betl? }nn bat fonenbe |aet toebber bat 
(ßiotmectjrige Krfe to 6 roeben genott/onb tl?om late|?en mit 
t>otgeringeonfe6blobc6/ocfoa|?e ooibelgungcber blomenbe* 
2Denfcl?en 2lbelle. SDoicl? l?ülpe bee 2Umcd?ttgt?en/ ben 5egl?c 
loebbec tyocljgemcltc f omngrpfe erlanget/frner fo.w.geboifatu 
gcmaren£>p bat ouere fulfee (nn erotgfoem gelouen frner fo.ro* 
ansengen mod?te. jte toutjbt frner frontnge jnn ©roeben oan 
frner &o.w.ern (Bpbt ly ff lief to (ßabe onb ben billigen gefrootf 
fe by allen oien olben (öerec^ttcl^etben/Jer^etben/ onbe puut> 
legten blpite to latmOcf ber geuotbe frrge/ rocbberfetttd?ett/ Ott 
ootmdjolbtnge/nuntermeer jn gebend to bungen/ebber fyyitw 
mal6|entgeongnabetoetotgentyben bereuten rocbberfeu>> 
crfcljeppen/roelfer onbe alfo op mtffrtwen ber ©roeben/bon f<c 
to frner £o»ro.gcl?abt/bo:d? etltfe !8tflcl?oppe/P:eUten oit 2\tt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) terfdjop ro £>enmarren m frne &.ko. befft motten totfoigtit/ 
toifctjtettenAwbieuetAwb twfegelt werben/bar co xoy x>ne oct 
gum>tlltd> l?ebben »pnben laten. SDewple oucrfe &omngftrre/ 
lanbc x>nbe Inbe/boKb wapen xmb gewalt erduert/alleme boidj 
ced?t x>it gcrid?te erbolbe w>erbe\So t?ebbe fpne&.w.fulFeeouclc 
bcbad?t/funber be grote bure gefwome eybe jn xwgete gesellet/ 
wtb Am biöbben bage nad? entfangener fronen jn ©weben/ bc 
^tflTcl?oppe/p:elarm/Kttrecfcbop/oct !2öotgermci|tcee t>nb an* 
bere beueU>bbere/jn febpne epneß tomngf Itfen bonee/ maltn>c 
tbbec ^öancrette van wegen bee erlangetb*" $** c / ^ e 3 e($ 
t>nb tnetouen to frolucren/to ftcf erfoibertWelct* od: \>p Äom'ng 
Itfen gelouen xmb crfoibercn/nut eren frunben/oct* fru wen vnbc 
tynberen gel?oifamU<r* erfcbenen.Ouerfe be jenne fo frwntUtf gc 
laben/frntorentUcf entfangen/erefTOluertngcjn bioffmfle ge> 
fem nwben.JDan x>tt? tCptanneflcbem ntjtb ene albae togemere 
Alf* febolben fe puluer jn fvn ÄomgfUfc ©lot ge|?rou wer bebb« 
in memnge ene bar jnne to wbernen. VDelfere bod? wb geloft' 
l;aflttger eruarmge/boKl? fwe &o<n>.fulue6 bar geleckt/ funbec 
Allem eme epne angenomen o:fate bee bobee/jegen be femge/be 
be myt reelle md?t ppmgcn mocbte/erbKbtet/t>nb be Dod?it>cr' 
btgen jn gobt (ßejfrengen t>nbe (Brfamen Deren OOatbtae tl)0 
ettengemfie/t>nb Dem £>tncenft to ©d?are ^Biflcboppe* !Dee 
gelifen €5ouemtd> Kttter/x>n Ktttermmge manne/oct* t>ele x>m 
!tfoigermet|tern/Baebf mannen tmb ^otgeren/t>p ernen bagt> 
ane alle etfantnifTe bee redeten /wb ^rwntflcbem gemote/oucc 
Bom'ngfufen getruwen t>nb gelonen end?oueren laten/x>nb bet 
vp ben biubbm bagb aller erer fleber entbloten / nafet t>ot allere 
memgfltcb r>p bem marfete tl?o 6torl?olm uggen blruen/tmbe 
tom late|?en myt Jure x>o:bernen laren.bnb wowol fe ere btebte 
na ^uff Ufer o mnge to bonbe begertd? geroefen/fo je ene bod> fo 
^an6mbnrbefcbemmobegcwevgerttt>o:bcn 
•HDergelrPen be werbtgen x>nb get|tltPen bereu 2lbbet t& npbal 
(ampt t>rff b>oberen/w>elrere to gabee ere erbebtnge/mtjle gel>ol 
ben am bage punfiwttonieaOArie/ane alle red>tuerbtgwng ev biencren latt>en/roelr*e bod? nifyt mcer Poiroerret/bah bat fc fpcf 
jhn erner openbaren x>[)cybc neuen anbaren ©roebefd?en bureir 
fegen frne iUMV.gefettet.iDar n>o foß pn> 6er Kttrerftyopp Patt 
©roeben/roelfere pmb epnee gemeinen feebee wollen/ mffd?en 
£>enmarcen pnb ©weben to Po:l?anbelen top fpnen KontgAtre 
gelonen pnbe erfoiberen gefönten weren / ftdf d?o <6r 04 ebbec 
pantboigen gefecttvgefmgWangent?omen/}n barber gefenefr 
ntfFe/bet bat &onwgfrrfe ©weben erouert/bp ftcf gel;olben. 
Cd: pele Pam 2Jbell/pnber welfercn erttfe be pan Ktbbtngen g* 
»ant/fainpttwen Keinen [nngen/fo ro frner &o. w. pp truwen 
pnb geloncn geroinen embouete' Unen.iDergchfen 'STornie (Bride 
ftn/vnb Dmtkt&tifytnmitvdai (£bbeluiben|n Üynlmbt 
ere l^ncbe ane alle reebmerbtgunge affflaen latem 
gTOen *8t jfd?op in btnlanbr/frne tyaue pnb gub mpt fvner be 
t?«ftngc gewaltttct' affgebmngen/pnbe fo be ^iftcbop pp beme 
aOcre ebber ber ©ee )n fted?t gewe|t/eyn faimxoynt an eme ge 
r'aMKn/eebarmltce ftt waterfß noet Poibomen/mpt pelen anberir 
btfm 'iZvimufftym baben /fo f?e im Krfe ©weben / webbet: 
gobr/red?f/ pnbe alle biUi^ctt ( weif ere Pmb ronewpUen albpt 
*>nb crlaten) begangen» 

gTSDar Pd> be ^tird?oppe/Deren/pjelaten/Kt'fterfd?op/man^ 
j bop/pnb gemeyne pigefeten bee Kpreö ©weben/fo fpnen grtt 
famen/pnremen/Mobtge benben/Pmb fycyl ere<* lenenbee/enc* 
flogenAT>ebberfemd? wotben/fnanfebunge pele erUfer im Pelbe 
wi bevl eree Paberlanbe<*/ban/myt fo fnoben/fcbenrUfen penen 
vnno:fd?ulbet/prntgen laten/ro (femen/pit bar pmb ftcrV web/ 
ber benSornngf (t>nfer etfantm'fie nid)t Pmbtlu'd?)ppgewo:pey 
webber pmb jn tyni opene pepbe/gefetter* 
gTDo rool wp benne/fo poj fpner &o.w.mpt pnnfem Irue pnbe 
gube n>o fulrem Äomngrrtre ©weben /ponntbbel|? gobdtfec 
^ulpe/POibttlpcn.©o je bod? bat fnlffre boid? frnerKoni'gf Ufer 
werbe pototfaf nnge/pn ntd?t pnnfer/webber Po*lo*en woiben/ 
Derbalnen voy tom anbeten male fulfee inn pon'gem gebotfam 
«pcbberpme to bungen angefod?f,?Dar ro w pnne (wo wol ro^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) titü 

'tun iwke 
tone 

»kn m 
um 

m ß 

0 

M 

m eo fulfcm x>m redete ntd?t fcl?ulbttf> Siefen/ \>p bat bennod> 
tmfe getmwe tmlle t>nbe gernote bp frner &o,w>. gefpoit wot* 
be/x>a|? boiten \>nfem twmogen.Sberoyle «>p pcrbe/ barnefd; 
fcbcpe/golf/gelt/FleKnobe/ocr' xmfe frunbe/t>ebberen/Oeme/ 
Swegere/wib wiwanten/jn 6w>eben gclaten.Debben mo> 
gen t>oilaten/t>nb t>pt nye mpt paetltfcr ru|?tnge ro roater wib 
lanbe geftytcf et/alle t>nfe Itjff wtb gub/barfcl?op vnbe voano 
gen bargc|?recfetA>nbe neuen fpner.&o.tt>» jn ber t>epbe ber jn 
bat2Dwbbe|arge|?äben/|n troffltfer x>oil?opemnge/}b fcl?ol' 
bet)nfegetruweben|?/brfvna:Ä.w.gnebtcI?U'(f fyn voiftmt 
fcttt>o:ben.©o [6 bocl? ftilfre alle byfymt Ben?. twangefeen 
0ebleuen/funbcr^tfT(l?oppe/pKlaren/aerfen/Blufe/eptc 
cale/p:e|re|tere//mwen/wx 3uncfwwen/Ktrterfcl?op/ S&fa 
g*re/ber wanberen Ijantcrer/occ' arme bner ßmanne/ mpt v>n> 
meetltfen wgel?o:ben tollen t>nbe apeufen belanget. 2Dar ebo 
Dne t>a|te alle wife gub/fuluer x>nb goit affgefcbattet/fnlfee bi 
fref nebber gelebt wbe bebolben* (Erne bofe foppern muntc 
wb olben bmwepannen flaen laten/be jntKtre geuoit/be rop 
*>an frnem rVigefuolfegelfjf bergulben t?nbe fiiluercn munte 
Ijebben nemen moa>n/t>nb ganfbar jmKpfe fju laten/roeU 
fer bocl? by ben »mmeuggenben &omngrrpfctt/*7aftonA>no 
©tebern/nepnee anfeene geit>efen/t>nfe nertnge x>h bantertng 
bat myt nebber geled>t.2Dar boid? bat vo:mogen vnfee olben 
2Mto tmbe ber (nwoner bcflulfften wbgefcljuppet/ j n armot 
*>nb »mmogenl?ettgebmngen n>oiben*£>at \x>y boct? alle/ t>p 
batfyner&.ro.twgenamen frrjcb to gelucffaltgerentfcbop ro 
men mocl?tc/ben|?U'cr* gebulbet.So trefft bocl? oef fultee by (y 
nerB.w.ntcl?t errounben/funber ftcf openbar (egen geloffroer 
btgen eerltfen löben l?oien laten/wolbe t>ne an Irue x>nb gubc 
alfrrrenrenünbefroefen/batwpwm menmctyltren fel^lbcn 
twfroaettwbe wnacbtetgebolben fyn/roelr'erß l?cocFalfo myt 
ber baet Powolger/nemptltf cpnen |>n*6cereteet (Em Jürgen 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) ed?otburg to eyue <£rftebuTet?ope to Duften |We ?Den> 
nv-f cn(x>p bar eine be fuljfcc be gubete bee @ttd?te6 auerant 
soften fd?olbc)gefettet*eo ouere be fulffte erltfc ftame man 
fobano iud?t t>e(ft juruinen wpUen/mtt entfcl?ulbtgunge/bat 
eme fulree rcebbev fvne epbe wmb pucl?t ( be t?e be* fernen tt> 
Dmben geban)md>t deinen wölbe, *>nnb berl?aluen open> 
bat gcfed?t/tx>otbe leuee cpneft fd?enthf W bobee |tewen/ebbec 
ocejitcmCloj?ctcjl?an/cvitatl?arbcitoftenfm leuenlangf to 
t>oten/an fttf nanen/eet eyn fultf mepnepb bp emefct?olbe eot 
metfet werben» 

JPDcwKlc ouetö be tote eynet wutotfd?ulten pene by eme ge* 
franben/jß l?e ern monnelr to it>etbcn/botd? fyne &.tt>*gebmn 
gen uwoett» &nnb albat fotbetptetaten »n£ £>oml?etenbec 
fulfftm retten to Dmben/to ftcf votfd?Kttm/wclfcteorf »pp 
fyn erfo:bercn geljotfamUtf erfd?enen.€?e ouere ouet romngt* 
li^c w:fd?uttait ?nn eynen fd?enturen jtrncrenben ferrener ge* 
led>t/eneod?be >fulen ^omeljoun bet fuljften rerefen d?o 
Dmben d?obet>otenbe/ myt eioten/©tebern/2Dotpere tmfc 
_flecrmaneaUeentfcl?mbtcrungeafe^^ 
gpOar a> }ß be l?od?werbtge jn gob Der Johann ^tfityop 
to JF unc/welfer t>p ronuigfu? »o:fd?mtent t>p epnen Ked?t6> 
bage erfcfycnen/jn gdvt em \>aUe/erbarmud: ane alleotfare ge< 
fcncM angenomen.IDwle 17c m cjefencfntffe gefeten/alle bee 
Gmdjtee gubere freueltcc* to 0 genomen« 
gT3b l?efft ocf nepmant t>tl? bee Ktfce Kcbern/cbbet (nwo> 
iteren mnbeuart lyuee vmb leuenbee/fVne &.w.bomen befote 
tmbe offt femant fultee )nn t>aren gefettet/frnen l?ale tot enen> 
tute bat gejtted? et/t?e|ft men bat t>ngebtd?tet md?t bomen x>oi 
nemen/bewple 0^ nale t>an frnet K.w.wlen be tijt fullfee to> 
bonbe to r* ott ge|> ,t/bat t>tl> ntctyt anbete eruolget / bau bat 
top beut Kyre w gemeinen vaberlanbe nut rabe pnbe troßc 
md?t l?ebben mögen to l?ulpe tomem 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) «WH m $0 
0* 

m fpDergeufen otf bem SDompiouejte to Kotfct?ilbe/»nb itm 
Viyele (Bti$$ fampt x>elen anbeten ptelaten wnbCDetjf Uten/ 
weitere fyner &.w.*>aber vnbOOober mtlber x>nb t>ott>loiie# 
Wer gebeebtntfle Kuweiter* gebeent/ancallc batml?em<l?eu 
bcßcecu bereuen 

g"3b je odf beß wertltrcn jtanbee bee Kttterfcl?op \>nb gemet* 
neejnwonerntcbt wifcljonet woibcn.iDanmb bettele fyner 
B.w.be eecnw|?eaOagnu6^ammafien/welr'er jn ttjt fr neö 
leuenbee x>an mcnmctyifem cyn emr7£rbar/ frome Ktttec 
mettcl? man gel?olben/ionb geaebt/oef nW?t anbew ban erltte 
abeltfe bact v>an eine emaren wo:ben/jm billigen cri|ten gelo> 
ucn eerltcf gejtomcn/webbeex>me t>rt> ber erben gegraucn/bett 
beben Coiper t>p bem mattete ro 2lrt?ufen d?o funbetlirce \>ot 
bontnge t»nb fmabtngc bee *Denfcben2lbele ppgebenget/aUe 
fyne/oc? fyner nagelaten webewen gubcee/ my t allen ceen f 
ueren t>nb gülben flenoben anc alle recl?tltfe fbibetunge to ficC 
genomen/t>nb fit fyne gewaltgebmcbt* 

«TDar tbo ben £rcm>e|?en Dem tTuggen Äwbben »tat/ 
OOarfebalcf/wowol be fölflre fyner *.w- eerltce jnb ttuweltf 
lanffetnt in IDenmatf en Hoiwegen t>nnb eweben gebeent/ 
offmtalö fy* bloet m ben t>yenben/»ot fyner &.w.wgaten/ 
tmb flroten febaben geleben/eyn fyner boipee &y|fcbbetf /mit 
velen auberen bar to gelegen/bouen fyne mlualttge recbtefcer' 
bebunge/ber t?e boeb mebt beflt geneten mögen / myt gewalt 
ouergefwoien eybe an fttf gel?olben. 

€"£>nb wowol eyn fyner &o.w.l?offbener Oawee S>aa t>pp 
cynen anent jn eynem openbaren froge ebber werbeo Imfe tbo 
ber CoUanon gefeten/bem werbe etn glafefct?yuen ebber tuten 
Mb bem »enjter geflage/w t>p ben mojgen ftf mit bem werbe 
wldto xm twbtage / ben geringen fct?aben genoebfam betalt 
eo (6 bodpmb fulfcr f^e ftfi »aber geweltltf t>pt flot 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) Copehbagen geuo:t/gefenerltce entleiben/ betbc Komgfltrc 
taget na fyMtbc\)ufm$egef(t>üfct/fyne Ufkn er6>ct/allefut 
fuluer t>nb golt bar wb genoroen/imbe #eer bufent IDenfeb* 
margr* affgefcbattet» 

ST3ft> t?eflt oct* f>ne Äo.tt>,bouen gebane epbe winb pltet?t ben 
eiotgelouen x>an be<* Ktree Kabe twanbert/ben fulffte/wo 
be boflt? a|fgäbe nmrbe/an frne eruen gereert/bar boret? tw je 
o^c^eÄonmgfrKretoecffUTa: xmberbmcrmgc gefamen/ 
*x>p ber faen |?o:e tmb roale bereuet rewbem 

flauen bat t>an emero /(Wen armen |nn>onre beeKtree fae 
We6 twegulben to ettugen tpben ropllen l;ebben /fo boel? ber 
fia(ffenetUcfe/rwmem)efd?tUmge erer berfeboptbo geuenbc 
K>ojmoebtl?ebbeit* 

jgp* J6 boel? frn blotgyrtef? Remote jn t>tl?belgtnge beeren* 
[eben 4bele nid>r gefabiget gewefen/ftmber oef frne »nbandS 
barbetf ann ben fronten loffltren iDutfe^en 3bel Legaten. 
Oenecbarn Steffen »an TOeberlfebt/wf? ber Kpbberfcbop 
|m Unbe to SDoungen geboien/roelrer fmer &-n>. langetnbc 
getrudelter' »nnbabeltcf »omnen oiier|?enDouetman ouee 
batputfebe »otbuolr* fn ©roeben gebeent/offtmale mantife 
baefy/myt wtgennge (ynce> blobee x>oi ben »yenben begägeit 
Verbauten eme oer* frne Ä.w, eyne plege Celant genant x>*i' 
fcbteum/welrer be oef alrebeernettjtlang^ »nber banben ge* 
l?at.eo ouerß fync Ä.nj.fitffca mebt lenger l?ebben wollen ge 
raben/beftt be gebaebten tt>euer|tebe wb epnem gebeten clo 
Wltgen getjteß van frner £.w.grotet>aber gel ttffiet/ 
wibe nw aller immtmtteten begrabet / genomen mb entbot 
ueoen latben/t)mb bat l ? e eymn rrtgefman/|n einer gemeinen 
berne bufc getxumbet/mtt reiferem l?e ftcfbod) webberomb 
c ouome Jamtutf wtbjagen x>nb weniger fabbu 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) fPDcrgeUf en frnet IfonfogrltrVn Qtmatyl Ärmerer OOaptmt 
tömue genant/weifte mrt oet Königinnen jn oatKtre 2Den* 
matfen geramen.So euere ere Bomngf Ufe gnaoe/oen fulffc 
cen fernerer mrt bicuen an&omefcl?e Serfeeltf e OOate|?aet/ 
t>no fmvom OOargreten affgcferotget.Defft frne &o.«>» ©ett 
fulfften t>an oem u>ege/ece be t>d> £>enmarren g<fomen/tx>eb 
©er to ruggtye l?alcn laten/tm© frn l?ouet aflfgeflagen w>o:©m* 

ffJDar tl70 fo l?cfft ©e <8ef?renge t>n tICanfraffttge frnee 
ouer|?e l?ouetman.n.x>anDe©ee|toiff/t>an ©en gemeine lanty 
fhect?cai tomötodfyolm/SDte eerlire friedete alfe2lmbaftateit 
t>mb cren ftolt/tm© anbete to erfo*©eren/gegen Bopentyagen 
gefcbtcFet.\TMFere wnbem -bogebe barfulueefrntangeno* 
men/vnb gegen 2lbtumftoip gefcafyt / mrt t>nberrtd?ringe/ 
alß jfft men &.u>.bae fuluee t>rnben fd?olbe. So fe ouerft bat 
fyen gcromen/frnt fe van bem 2Jmpmiane bar fuluee gefengt* 
lief genomen/tmbc l?ermeltcf ane alle r ed;t u? e w:o:beltngl?e/ 
fampt eynein [ungern entlruet «>o:bem 

fOtf frncn2Dutfd?en Secreterer (Brnn Steffen Doppelte 
{temcr/weltreren l?e \n metfltfen groten foenbclen t>nb gefdjeflv 
ten br Komefityee Äey.OOa.Q&foJften t>nnb f$tfkn/ bes 
Komeffctyen B-rree gebmret/t>p t>mt>art;affttge bertd?unge/ 
©ee fd?amelofen wruee Sttoecbte/ mrt tmgnaben vowolget 
na frnem Irue t>nnb gube getractytet/u>elree bod? boid? fd?ru' 
batirre tyulpe bee^lmecfyugen/frnen blutgrugen benben t>tl> 
bem Krte foenmarfen cntromen/t>nb jn be&erfetltre Stabt 
Cubetf entflogen / bar f?e od? t>p anformt frnee B.w. beufyeb 
l?ebbere/be eme \>p fttfftyen votftappen geuolget / mrt rechte 
beflagen/t>nb to gefencfmflegebjadjt/fom lejten mrt otbel x>n 
rcd?te/üan frnen tmgegtunbeten tofp:afrn xmb fo:berungen/ 
lebbtd? erFant 

#£>ae to alle wbe jfliüe Prt?lmbefd?e V7atton/Dollant/^a> 

5ß«S b&nt/flanbcccM van Cnbecf/fampt alle 2lnfe€>teber/bou$ 
gcgeuen puutlegta/ocr' &omngfltre b:we vnb segele befd?at* 
rct/fo balbe fc eee nertnge jm Ktre gefodjt/fVnt fe erer Sdjepe 
orf l?auc vnbe gübere entfettet wwben 

ffi>nb tvowol od? bat rom'ngcrtre to ttottvegen fther Äo.w. 
alletrjbt tmtveltcr* vnbertvotpen wefen/alle fpned vo*mogens 
ben|?ltee* vnb bebulpltcr* erfebenen/to alle frneit geboben vnbe 
vo:boben/gebo*famUtfge|?anben.@o tyebbenbennoeb bege 
rvpeten ^i|fd?oppe/odrKt'tterfcbop vnnb flOanfcbop fpnem 
vnrmlbcn vmbarmljerttge gemote mcfot möge entßeem 2Dan 
be t&tftcbop van Damee jn etnen grwvefamen retfener/ tvo* 
tvoltye nepne mtf5t?anbelwge begangen/gefengflt? entfyolben 
u>o:ben*©o be oner6va(?e van |?anetVbofer lttd?t/fo*ge/vnb 
langem ftttenbe/allcr frnee maebt jm rerlfener vo:tert/f e Ije na 
enrtebbtnge beflulfften balbe ge|?omem 

fTDeegeltren oer* be Dodjtverbtge jn gobt Der 2lnbteaft!£t|V 
fd?op to 2ln(lo/bac l?en gebmngen/bat be epnem anberen fyn 
©tt'djte vplaten vnb ottergeuemo|?e/*vo md?t/ wölbe l?e enc 
ctbicnctxn laten l?ebben* 

fJTDarto ben Docbtvetbtgtften fngobt / ben (£rftebt|fd?op to 
iDmntbetm/van ber (£r£ebt|fd?opüren Herfen vorraget / jmt 
bat elenbe gejebteret/bet folange/ ije to ieft to pawejf Itfer btllt 
d?ett gen Korne geflogen/bar fulneö j n groter armot vnb eleu 
bege|tomen» 

8T3b}6beKttterfd?op jnbem fulffteKtreotf ntcbtvotfd>ont 
bantobem(Öe|trengeii'Cl?örenKttter(Er Bnutb Knuden 
otfare erbtebtet/vnb to gefenerntflegdbtad^t» €>o be ftet* ouee* 
com redeten beropen/vnb be faf e vot gemeinen Kpf ee Kaebt 
jn reebt geled?t/je be van ben Hebern ber vngegwnbeten tt?o 
fpiafe bee Äoningee jrp vnb lebtet? etfant/befft ouere ftnee re 
elften (bateme van gob vnb ber btlltdjeit vorlent) ntä?t möge m 
tot 

»frnon 
s/w Wlfi MIR» geneten/funbct erbarmelitf entljouebet woiben/vnb alle friu 
gäbe« bonen ted?t an fttf geb*ad?t* 

8T&«b wowol ml mee* Wicrijlufer %mmf(df* baeny 
funbcrlitf/wo mpt CBcbam J mw>en »nb Juncfutwen/lXk* 
betx>en t>nb Wtyfcn in ben Ktfen «>o 2Denmatfen/©weben 
t>nb V?o:n>egen wnmegegangen/antotogben wü|?en.©o xoii 
ten t>nne bod> bem Äontngntlren namen/t>nnb ,foi|?ltfec 
iwrbtdptt fnlfee nod> tomjt dagewpe jn ben bacb to bringen 
be/end?olben.Debben alletrjt DOibapet/frne &.w>.fd?olbe ftd£ 
t>pp x>niife Pilnalbegbee / twweldW ben|?ltfe6 gefebeena et> 
manent/jn beteange gesellet bebben.&an {Ulfen x>nf$nw$< 
Wen t>nc«|tüfen ppfemnge/^wnnifcbeiibabc/bcfwmtigeit 
follen/fd?attingen x>nb gefwpnbe pomemen affge|?anben beb 
ben.Sopebocbwife erinneren gan$ t>n(hKbtbarttd? jnbett 
BoniQMcn oten erfcballet/Mfe raeb unb wolmenrngegan^ 
t>rt? gefloten/nemanfc »an bee Ktfee Kabc / f?aet bp frnet &♦ 
iD.gefunben/PO!acbtebepnbucl?ttge Inbewe reputeertt>nb* 
gebolben/jn songbet tTpcannte \>oibarbet.bit bat jo frn gm 
n>efame tsplle xwb gemote fegen »ne fullenbtadjt wo*be. So 
I?effc oef fpne £o.n>.epne merefltfe antall ftomebee f rigefjuoU 
feö/to petbe tmb to t>orf?e (n batKjtfe/webbet gebane epbe x>n 
pltd>t/w>o in etni amfel bonen angetelrentOomielbet)geuott/ 
tmö/na grotet befwmnge/fd?attmge willen t>pleggen.6o n>< 
wid owete fulfeß ntd>t wibtUtd? befwertgefunben/ l>efft mm 
fiel? \mbcr(?anben A>ne wtb ben annen gemeinen bnrfrnan/ 
mpt gen>alt(welfer xoy bod? touom / alle wifer somtogben/ 
boKb ben Souen fangen ftiecb bat ge|?recfct) bat ben to no# 
btgen/berbaluen epnen Kedjteebacb gegen2ld?ufen \>oifd?te* 
«en/|n wollen t>ne barfulnee mit wblenbefcbet macbt(wo fit 
anbete be fulffte tyebbe to fnlfe wicb«|?liTen Dotnemenbe voüß 
k gebmPen vnb potntogtyen laten) to owetteenbe fpnee geual* 

r tf Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) leitd ro norbiangr)en.©pnr xoy fn'gewtfle ewaungt gafomen 
bar ro fnlFem anferrebe bage/f>ne Ä.w.rwe gni wefamc fcr)ai? 
pcrtd?rere/t>nbet fiebynge fyncx lTrabanten(>p bar fulfee x>n> 
uomierr>rbleue>oJo:benr/jn meyntnge/ wo wp fynvnlyAtä 
vpferrenr x>nb t>omemenr/mct)r l?ebben willen jtwolgen/nad> 
vnfem lywe t>nb gube gewaltig ro trad?rm/mlucr;ret>nß md?t 
anbere/ban wo rtyouom ben DernAMfictyoppen/ ptelaren/ 
Ktrrerfd?op/xmb gemeyncrdOanfetyop ro Sweben/wo boue 
Angeroger/gefd?een/epn töancfrr d?o be|tellen. Synt xoy t>n> 
red>rem bplUf cm frud>rcfi ( be otf jn epnen jfltfen beftenthf ett 
iiiynfc^m t>aüen mad?) fegen fo groct oucl ro gebenden bexoe 
ger/t>p bat xoy t>nfe Itj (f/lcucn t/I?aue x>nb gub/ wl? natwrltf es 
pUcr>t/fd?uftai x>nb befd?ermen mod?ren/t>njecbe/l;>ulbunge 
vnb manfetyop üproferjuuenbe/gerwungen woJben/be xoy oE 
älfo fynet &.w«wercrM t>pgefd>*euen labbert / jn x>oit)apen/ 
t>na x>an nananbc jn berrad?nnge bet tmenf ?U?e H>wnefcr?eii 
uoJl?anbelmge rom arge(re twmetf er woibe.5Dewple xoy x>n& 
alfc ©renbe x>nb Kebet bee Kffee rfyo SDenmarfcn/soi gabt 
x>nb b(t werlbe fd)ulbtct) etfenen/\>nfem gemeinen x>aberUn^ 
be/jn frnen Mogelten noben x>nb angefren rtoftlttf ro exftyynm 
VDo beflirlffren armen jnwonet ewtgtye »oibetffan Ipuc vnbc 
gübe/od tyon \?nbjfmar;etrbeni : ruwett t>nnb jnmcfwwen/ 
funberlttf x>an bem \b billtcf affgeweei* wo*be/gefocr)r werbt 
iDan x>mb bergeUFen x>nb geringettrrtanntfefyet fyanbelmge/ 
fllfo tone jr3unr(letbet)bejegenr/ro t>elemalen Komefd)e.&e>» 
frc/&omn"ge ro ^ng^ern/^^emen/Jrancfrtjcf/CEngelant/ 
xmb Sd>ottanb/t>anec*n&eyfetU?ent>nb ÄoiungFUrenwec 
benaffgeferrer/t>ele Jot(fen/\>an eren etfflanben t>o:bteuen/ 
v>n t>ou'ager wo:be\VDo xoy bc6 x>tt) olben r?t|?oHe/o£ jn fonex 
gefct>'d?r by wifen tybZ/binne FoneGtwfctyenen jaren jn erua^ 
nge geft>me7fd?olbe wie ane bar/wo xoyx>tt) angerogebe merE 
UU befwm'ngc ntd?r bat ro x>o*o:fafet wcrc/rwwelif fett fyn/ fiiiijdKit 
form <yn (bbane }n wifen gebantfen ro wtenbe/ropllen/ geftw« 
mit ber bact towmolgenbe.eunbec frnc £.tt>.geujf wo fmet 
#.n>.grotet>aber t>nbe vabet gefd?een/ l?ebben angefangen» 

jRmb worcol toy oef/epnen fromben m'|?u'fen &omg ebbe* 
Oecen/boKl? weiteres mad?tpnb \>o:bybbenr/\?nfeKifei?cb^ 
mogm regeert werben/ro erwelen md?t oucle gnetgt gewefeit 
f? fe c 2 v ^ 6od > a, ^cn/bat lange Q>u|tute regtment/ 
Jot\Mt boget/mtlbe t>nb gered?ttd?etf/ fo be 2Do:d>lucbttge 
Ood?gebom Joi|?e t>nb Derre/Dcr Jrebmef/ red?t erue to 
*lom>egen/Dertogc to Slefjwtgf/ Dol|tem/6fonnarn/w 
berzDennerfd?m/<ÖtauetoClbenbo:g unbe 2Delmenl?oi|?/ 
fpnen Mberbanen/t>an ingange fyneß eer|?enKegtment6 x>elc 

Bomngl? t>nnb Derren e>>nbted>tltd? ouer ganft 2Denmarreit 
owelet/jn betrad?nnge/bat fyntfoiftiyfr gnabe/»a> König* 
lirem |famme tt>2Denmarcfen entfpmngen/epnee romngeft 
fone gebowto bem fulflren Kife/fot alleanbere .foif?en(be< 
royk frne j%(5.ere v>rt?f?urc/x>tr> erem vaberltfen Ktf e/bet x>p 
buffen bad?/ntd?r befommen)bered;tiget.^tbbett berfalnen 
tymn ifltten/na geböte (Vneö ©ratee ebbet Sranbee/offr gp 
t>an gcmclren Bomngl? CrtfWcrn ebber jmantanberß van fyt 
ner wegen/nw fd?uflren/ebber |n anbere wrfe ( aife fct?olberc 
xoy webber wtfe pltd>t vnnb ebe gefanbelt febben) angefod?t 
woJben JDem fiiljfce bet t>p \>nfe fo:ber t>o:anc wotbnnge ney* 
ne jtebe nod? gelouen geuen/funber mit t>it6 ber groten befwe 
«nge/t>arltcbetc t>nfee Ipuee x>n leueV vncüfltt er ouerfarmge 
legen webewen \mb wepfen/fuiwen \>nb juncjVn wen/etn gne 
btd? ert jtltcf gumnlu'd? »nb fumtlid? mebelybent mit x>ne bm 
gt?cn/t>nbc wie allettjbt (bewyle wy Dttfe ere t>nb gelpmp/ n>o 
feomen vanr 2Jbel gemeiner Dnb geboit/fegen fvner Äonutgf 
lifen werbe w:waw l?ebböentfd?nlbtget nerne/we jn fampt 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) t>nb cynen pfen jn funberf?ett jeden mmidyhct t>cl? bouai an 
aetoaem oifafcn t>nb »elen anbetende «>k tl?o etcit bem 
mngCUten namen A>o:f«>tcjen/bet t>pp wpbec ifomtmwi) 
cmfd>ulbtflen.6o frnt xoy oibobid? / alfe r*r »nne bec, ocf m 
crafc buflecfc^uffc opentl« erte*en.\X>o wn6ßroeÄo.n>» 
fmofe ebbet fo:bewnge be^aüieh ntd?t wölbe cdatcn/wtwt 
fem gbeotbenten Ktdjtee bee eed?ten dp werben / frnen 
mepnten rt?ofptafe antwotbt tt?o bonbe/ wat v>ne \n eect?te eo» 
fant v>nb »pgeled?t/cjuw>tlltcb to wmolcjen.'Cwtuelcn hiebt 
wo fulre* an pawcftUte l?ültd?ett/Komefcl?cKeKfetlKl?eaOa 
teltat/eeee OOate|tat cjcoibent Kegtment t>nb Camercjertcbte/ 
ebbet aUe Crt|?uf e Äonmcje/O?o:foi|?en wtb j^en/O^aue 
t>nb Deten/otf an ben gemeinen ctt|Men 2lbel / alle louelite 
Xiyfc* \mb Jaeltebe/gelanejet wert» \T)eebcn t>ne bee bet bpl 
Itcbett na/neynen affiial bonbe/jn touotftdjt/ fult »nfet geltet 
t>nb eed?tmettd> etbebent/fampt bet angetoejeten t>nctt|tliten 
Cttatuwfcft befw>ettncje/rt>etbe epnen ifltfcn leejftebbeben 
bet ete/tmb 2lbeltf ee tyetfomen bewegen / \>ne mä>t anbete 
in fulrem(ban bat m t>tt> betotten Olafen bat tt>o cjenotbwti 
ctet fpnt>oimetfen.?Dat «>pUe voy x>mb epnenffltren }n fwnbec 
beit nad? frnem State tonb Qtanbc ejutwtlltd?/ ftuntltd? vot 
benen/wtfc^ttlben/t>nb aUettjt jtn bellen etf ennem 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) »in 

M) 

*m 
m 

encbic/ 

Mi 

#1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 
1 


■ ■■■»■■■ _j 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 1 98 4° copy 1 ) 


1 
y ^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 2072 4° (LN 198 4° copy 1 )